Pohjois-Savossa myönnettiin tänä vuonna avustuksia pääasiassa järvikunnostushankkeisiin. Aiempien vuosien aikana käynnistyneitä hankkeita on yhteensä 23 ja tänä vuonna kunnostustoimia tehdään yhteensä 32 eri hankkeessa. Uusi hakuaika avautuu loppusyksyllä, joten valmistelutyö kannattaa aloittaa jo nyt.

Vuonna 2023 on käynnistynyt yhdeksän uutta kunnostushanketta ja yksi hanke on saanut lisärahoitusta loppuunsaattamiseen. Lisäksi pohjavesialueiden suojelusuunnitelmahankkeessa työt ovat käynnissä. Avustusta myönnettiin yhteensä noin 189 000 euroa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön avustusmäärärahoista.

Kunnostushankkeissa toteutetaan valuma-alueen toimenpiteitä, kuten kosteikkokohteiden suunnittelua ja toteutusta. Myös hoitokalastus ja vesistöjen tilan seuranta sisältyvät useisiin hankkeisiin. Hankkeiden tavoitteena on vesien tilan parantaminen. Lue lisää Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiedotteesta.

Seuraava avustuskierros käynnistyy lokakuussa

Seuraava vesistökunnostusavustusten hakuaika on 17.10.-30.11.2023. Avustusta myönnetään yleishyödyllisiin kunnostushankkeisiin, joissa pyritään konkreettisiin vesistön tilaa parantaviin toimenpiteisiin. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmasta voi tarkistaa, onko vesistö ollut tarkastelussa vedenlaatutekijöiden, kuormituksen ja mahdollisten kunnostustoimenpiteiden osalta jo entuudestaan.

Nyt on siis aika tarkkailla omaa koti- tai mökkivesistöä ja keskustella muiden vesistönkäyttäjien ja asiantuntijoiden kanssa mahdollisista kunnostustarpeista. Pohjois-Savon ELY-keskus ja Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys tarjoavat yhteistyössä apua ja tukea kunnostusajatusten selvittämiseen. Apu hanketoimijoille on maksutonta.

Lisätietoja:
Tiina Osmala, hankepäällikkö, 050 306 2595, tiina.osmala(at)vesiensuojelu.fi
Jukka Koski-Vähälä, toiminnanjohtaja, 0500-848171, jukka.koski-vahala(at)vesiensuojelu.fi

Lue myös: Kiuruveden Toiviaisjärven ravinnekuormitusta ratkotaan tiedolla ja yhteistyöllä – Oman lähijärven tilan parantaminen on kaikkien asia