Iisalmen reitin vesivisio

www.vesivisio.fi

Tausta

Miten vesiensuojelua ja -hoitoa voitaisiin kehittää pelkkien rajoitusten ja kustannusten sijaan? Huolehtimalla vesien tuottamien ekosysteemipalveluiden hyvästä tuotantokunnosta. Vuonna 2017 Ylä-Savon alueella olevien vesivarojen kestävän käytön edistämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi laadittiin yhdessä alueen eri toimialojen edustajien kanssa alueellinen vesien käytön ja -hoidon toimenpideohjelma, Iisalmen reitin vesivisio.

Iisalmen reitin vesivisio

Iisalmen reitin vesivisio pyrkii kestävään ja lisäarvoa tuottavaan vesien käyttöön ja hoitoon. Vesien laajemmalla, monipuolisemmalla ja kestävällä hyödyntämisellä lisätään vesien arvoa ja arvostusta, mikä parantaa hoito-, kunnostus- ja suojelutoimenpiteiden vaikuttavuutta. Myös luontoarvot ovat keskeinen osa vesien tuottamaa ns. ekosysteemipalvelua.

Vesivisio on koottu visiotyökaluun (www.vesivisio.fi), johon on visualisoitu yhteisesti määritetyt tavoitteet sekä esitetty toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. 

Eri toimialat mukana laatimassa

Iisalmen reitin alueen eri toimijat ovat tuoneet esille veden keskeisen merkityksen omassa toiminnassaan. Työpajatyyppisesti kootun vision laadinnassa tunnistettiin toimialoittain keskeiset vesien käyttömuodot, vuorovaikutukset eri toimialojen kesken, vesistövaikutukset, vesien tuottama lisäarvo, eri elinkeinojen yleistavoitteet sekä sovittiin toteutettavaksi vesien tilan paranemiseen ja kestävän vesien käytön kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Vesivision laadinnan aikana huomattiin, että vesien käyttäjillä on monesti yhteisiä tavoitteita ja useita toisiaan tukevia toimenpidemahdollisuuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Alueellisen yhteistyön syventämiseksi ja positiivisten synergiavaikutusten löytämiseksi onkin välttämätöntä tietää, että mitä kukin toimija tekee. Tällöin myös yhteisistä tavoitteista vesien tilan parantamiseksi voidaan sopia.